Opšti uslovi putovanja

OBAVEZE I PRAVA ČLANOVA U VEZI PUTOVANJA
Aranžmane Udruženja ljubitelja skijanja SkiBus, mogu koristiti isključivo njegovi članovi, osim usluga samo prevoza koje mogu koristiti i oni koji to nisu.
Pravo i dužnost članova udruženja je da se:
- detaljno upoznaju sa programom, Opštim uslovima putovanja i Pravilnikom rezervacije i plaćanja aranžmana, rezervišu i uplate cenu aranžmana pod uslovima, rokovima i na način predviđen ovim aktima udruženja i samim programom putovanja;
- da blagovremeno dostave sve podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuju da oni, njihove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi);
- obezbede odgovarajuće polise putnog osiguranja;
- isplate naknadu štete koju pričine udruženju ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova;
- odrede drugo lice, koje je član udruženja (ukoliko to nije, obezbede da se zamena uredno registruje kao član udruženja), da umesto njih putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određjeno putovanje);
- opravdani prigovor bez odlaganja na licu mesta saopšti predstavnicima udruženja.

CENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA
Cene su iskazane u stranoj valuti, kada su u pitanju inostrana putovanja, a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke udruženja na dan uplate. Za sve domaće destinacije cene su izražene isključivo u dinarima.
Cene su formirane isključivo za članove Udruženja ljubitelja skijanja SkiBus i povlašćene su same po sebi. Udruženje može predvideti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, član plaća direktno ino – partneru.
Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumeva celodnevni boravak članova u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme–čas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smeštajni objekat uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti i dr. na koje organizator puta ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora članova.
Usluge vodiča iz redova članstva predviđene su programom putovanja.
Usmene i sve druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja, Pravilniku rezervacija i plaćanja aranžmana, Opštim uslovima putovanja, kao i drugim aktima udruženja, ne obavezuju udruženje i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora–reklamacije članova koji putuju.

PROMENA CENE I PRAVO ČLANOVA NA OTKAZ
Udruženje može zahtevati povećanje cene aranžmana pre početka putovanja ako je nakon plaćanja aranžmana došlo do promene u kursu razmene valuta ili do promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Za povećanje objavljene cene do 10% nije potrebna saglasnost članova. Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza odustati od putovanja bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio. Ako u naznačenom roku, član pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom. Objavljena sniženja cene aranžmana ne mogu se odnositi na one koji su se prethodno već prijavili i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora–reklamacije člana prema udruženju.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Smeštajni objekti, prevozna sredstva i dr. usluge opisani prema službenoj kategorizaciji konkretne zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van su nadzora i uticaja udruženja. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju prosečne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mesta, te ako član nije posebno ugovrio usluge posebnih – dopunskih karakteristika i kvaliteta, nema osnova za podnošenje prigovora udruženju.

SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ
Član preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, čišćenje apartmana pre izlaska ukoliko je to predviđeno programom, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. Ako drukčije nije ugovoreno, sa pružaocem usluge, smeštaj putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge.
Svake nedoslednosti, nekorekcije i reklamacije u odnosu na smeštajne kapacitete,  prevoz i ostale subjekte, pružaoce usluga ka udruženju, moraće član da rešava samostalno. Član koji im a primedbe na neku vrstu usluge, potrebno je da se obrati direktno predstavniku pružaoca usluge (hotelu ili prevozniku) i pismeno uloži primedbu na pomenute usluge. Prilikom toga dobiće odgovarajuću pomoć i asistenciju predstavnika udruženja koji će mu uvek biti na raspolaganju i pokušati dogovorno da razreši eventualni problem. Udruženje neće odgovarati i preuzeti obaveze koje prema članu  udruženja ima takav pružalac turističke usluge. Predstavnici udruženja će sve vreme biti uz člana pri rešavanju ovoga spora i po potrebi će svedočiti u korist člana ukoliko se problem sporazumno ne razreši.
Udruženje ne pruzima odgovornost za gubitak ili krađu, vrednosti i dragocenosti i drugih stvari članova, niti za štetu po tom osnovu, kao ni za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika i hotelijera.
Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kao i od kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu švedskog stola ili menija.
Navedena pravila i standardi za smeštaj i ishranu, analogno će se primenjivati i na transfer i prevoz putnika, kao i propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno itd.).

PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI
Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Srbije. Udruženje ne snosi odgovornost i nije dužno upoznati članove, državljane drugih država, na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Član udruženja za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti udruženju ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumneta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja udruženja. Udruženje ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak članu kji putuje. Ukoliko član za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je da o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Član je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje (hronične bolesti, alergije, invaliditet, specifična ishrana, smeštaj, itd.), a u protivnom udruženje ne preuzima nikakvu odgovornost ni štetu po tom osnovu.
Svaki član je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove sam snosi.

PRTLJAG
Kod organizovanog prevoza putnik može poneti najviše 2 komada prtljaga, ne računajući opremu za skijanje i bording. Deca do pet godina nemaju pravo na prtljag. Član je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, član ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja i dr., a prema važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Član ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti udruženje. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada udruženju, a koja zavisi od vrste aranžmana. Ove naknade su prvenstveno iz razloga što se prilikom rezervacije, za pojedine aranžmane, usluge smeštaja i druge vrste usluga unapred plaćaju od strane udruženja, čime se upravo i obezbeđuju povoljniji uslovi putovanja za članstvo.Visine naknada su određene Pravilnikom rezervacija i plaćanja aranžmana, a zavise od vrste aranžmana.

Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Član je u obavezi udruženju naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo iz objektivnih razloga i to zbog: bolesti člana, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odnosno poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode zvanično proglašene. Za navedene slučajeve član je obavezan dostaviti organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine), odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa. U slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši samo udruženje, članu će se izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Kod otkaza putovanja, putniku se ne vraća iznos plaćen za dobijanje viza.

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti organizatora putovanja. Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja i to:
- 30% ako se putovanje otkaže do 45 dana i više pre njegovog početka;
- 50% u periodu 45-30 dana pre početka aranžmana;
- 85% ako se putovanje otkaže 29 do 15 dana i
- 100% ako se izvrši na manje od 15 dana pre početka puovanja ili posle početka putovanja.

Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova (izdavanje vize, polise osiguranja i dr.).